Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialisto pareigoms užimti

Pareigybė – karjeros specialistas – 0,6 etatas (21,6 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,7.

Pagrindiniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (privalumas – psichologija, sociologija, edukologija, ekonomika, karjeros studijos arba/ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • pedagogo kvalifikacija arba būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis su mokiniais ar konsultacinio ugdomojo darbo su suaugusiaisiais patirtis arba ne mažiau kaip 2 metų darbo su žmonėmis patirtis;
 • išmanyti profesinį orientavimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
 • gebėti tinkamai nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų poreikius Švietimo įstaigoje;
 • pageidautini užsienio kalbos B1 lygio įgūdžiai, projektinės veiklos patirtis;
 • mokėti bendrauti su žmonėmis, gebėti dirbti komandoje;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
 • turėti galiojančią asmens medicininę knygelę.

Pagrindinės funkcijos:

 • organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą;
 • teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams;
 • teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais Švietimo įstaigos mokiniams;
 • kartu su Švietimo įstaigos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, remiantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu;
 • teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
 • koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną Švietimo įstaigoje;
 • teikia ir skelbia profesinio orientavimo paslaugų Švietimo įstaigoje stebėsenos duomenis;
 • padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį;
 • suplanuoja detalią profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo eigą Švietimo įstaigoje vieneriems mokslo metams.

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2 kab., Josvainių g. 40, Kėdainiai.
 2. El. paštu: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2023 m. sausio 10 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2023 m. sausio 11 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu  8 347 52544 arba el. paštu sekretore@centras.kedainiai.lm.lt

SKELBIMAS LAISVAI PSICHOLOGO DARBO VIETAI UŽIMTI

 darbo pobūdis:

 • įvertinti ir padėti spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
 • teikti mobilią psichologinę pagalbą ir paramą;
 • vykdyti psichologinį pedagoginį švietimą;
 • vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 6 priedu. Pareiginės algos pastoviosios dalies dydis 1300 eurų (neatskaičius mokesčių).

Reikalavimai:

 • turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;

kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą (CV);

buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).

 Dokumentai pateikiami:

kopijas pristatyti adresu: Josvainių g. 40, Kėdainiai;

skanuotus dokumentus siųsti el. paštu: direktorius@centras.kedainiai.lm.lt;

dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

 Adresas: Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių 40, Kėdainiai LT-57275

Skip to content