Ilgalaikės programos

Eil. Nr.

Programos pradžia

Ilgalaikė programa

Tikslinė grupė

Prioritetas

Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/ mokymo turinį.

2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.

3 prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas

Įvykdytos programos

1

2020-08-26

Refleksyvaus mokymosi principų įgyvendinimas mokykloje 60 val.

Gimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokytojai

3

2

2020-09-15

Darbas su programų paketu Microsoft Office 365

Gimnazijos mokytojai

1

3

2020-10-01

Refleksyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje 40 val.

Gimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokytojai

3

4

2020-11-18

Į mokinių poreikių tenkinimą ir visybiškos asmeninės pažangos siekį orientuotas ugdymas

Progimnazijos mokytojams

2

5

2021-03-31

Socialinio emocinio ugdymo integravimas gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?

Gimnazijos mokytojai

2

6

2021-04-06

STEAM metodikos taikymo galimybės ir iššūkiai darželyje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

7

2021-04-06

ST(R)EAM metodikos integravimas į ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

8

2020-09-05

Vertybių ugdymo programos

Neformaliojo vaikų švietimo pedagogai

3

Vykdomos programos

1

2020-06-19

Paveldo integravimas į ugdymo turinį ir tarptautinius projektus ugdant Z kartą

Progimnazijos mokytojams

2

2

2020-08-28

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas Kėdainių l/d „Vyturėlis“ mokytojams

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

3

2020-10-06

Naujų metodų ir inovacijų taikymo galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

4

2020-10-07

Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais grįstas muzikinis ugdymas

Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojai

1

5

2020-10-15

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

6

2020-10-27

Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Švietimo pagalbos specialistai

3

7

2020-10-28

Santykio kūrimas – kaip viena svarbiausių ugdymo ir auklėjimo priemonių

Progimnazijos mokytojai

3

8

2020-10-28

Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių didinimas.

Progimnazijos mokytojai

2

9

2020-11-06

Mažoji asmenybė ir jos raida

Pagrindinio ugdymo mokytojams

2

10

2020-12-16

Lyderystė, bendravimo patirtys ir informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme

Pradinių klasių mokytojai

3

11

2021-01-12

Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas ikimokykliniame ugdyme

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1

12

2021-02-10

Mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga

Progimnazijos mokytojai

2

13

2021-02-17

Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas gimnazijoje

Gimnazijos mokytojai

2

14

2021-02-22

Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai ir galimybės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

15

2021-04-07

Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas ugdymas

Gimnazijos mokytojai

2

16

2021-04-08

Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: strategijų ir metodų beieškant

Gimnazijos mokytojai

1

17

2021-04-08

Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės dabarties mokykloje

Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojai

1

18

2021-04-26

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio pažangą

Pagalbos mokiniui specialistai

2

19

2021-08-27

Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto kompetencijų ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei brandai

Progimnazijos mokytojai

2

20

2021-09-10

Vaikų dienos centrų darbuotojų ir savanorių kompetencijų stiprinimas

Neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, vadovams

3

21

2021-10-05

Ugdymo proceso organizavimas formuojant vertybines nuostatas, skatinančias mokinių mokymosi motyvaciją ir pažangą

Gimnazijos mokytojai

2

22

2021-10-18

Microsoft Office 365 – programų paketo panaudojimas dalykų pamokose nuotoliniame, mišriame ir tradiciniame ugdymo proceso organizavime

Gimnazijos mokytojai

1

23

2021-10-28

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir praktika

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1

24

2021-10-29

Daugiakultūrė Lietuva

Progimnazijos mokytojai

2

25

2021-12-08

Ugdymo turinio modernizavimas siekiant individualios vaiko pažangos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1

Skip to content