Savanoriška veikla

Apie organizaciją
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba: organizuoja pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginius (akredituota įstaiga); koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą ir teikia metodinę bei kitą pagalbą; įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams; teikia psichologinę pagalbą suaugusiems telefonu (nemokama linija); koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą Kėdainių rajono savivaldybėje; koordinuoja Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą, teikia konsultacijas mokinių savivaldos klausimais; mokiniams, jų tėvams/globėjams teikia konsultacijas ugdymo karjerai klausimais.

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimo, jaunimo politika, lygios galimybės, narkotikų, nusikalstamumo, ir kita prevencija.

Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Kėdainių švietimo pagalbos tikslinės grupės: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai, kurie dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (amžius – nuo 23 metų); mokiniai, kurie dalyvauja mokinių savivaldos institucijų veikloje (amžius – nuo 12 iki 19 metų); mokinių tėvai/globėjai, kuriems reikalingos mokinių ugdymo karjerai konsultacijos (amžius – nuo 35 metų); suaugusieji, kuriems reikalinga psichologinė pagalba (amžius – nuo 18 metų).

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai
Pagalba organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius:
• poreikių tyrimai (2 val. per savaitę);
• lektorių paieška, renginio laiko bei vietos derinimas (6 val. per savaitę);
• kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybinis vertinimas (4 val. per savaitę). Mokymai mokiniams lyderystės, socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai tematika:
• reguliarūs susitikimai su Kėdainių rajono mokinių taryba (2 val. per savaitę);
• užsiėmimai su mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariais (8 val. per savaitę);
• individualios konsultacijos (6 val. per savaitę). Mokymai pozityvios tėvystės tematika socialinės atskirties šeimų tėvams ir užsiėmimus vaikams:
. mokymai tėvams (3 val. per savaitę);
• užsiėmimai su vaikais (3 val. per savaitę). Psichologinės pagalbos teikimas telefonu (nemokama linija): darbo ir poilsio dienomis nuo 8 val. iki 22 val.

Kokio savanorio ieškome
Ieškome savanorių, kurie turėtų organizacinio bei komandinio darbo įgūdžius ir galėtų: vesti mokymus mokiniams lyderystės, socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai tematika, teikti konsultacijas, padėti organizacinėje srityje; organizuoti užsiėmimus vaikams; teikti pagalbą suaugusiems telefonu.

Kuratorė
Metodininkė
Vilija Girdauskaitė

Telefonas

+37034752544

Elektroninis paštas

vilija.girdauskaite@gmail.com

Kuratorė
Socialinė pedagogė
Jurgita Sinickienė

Telefonas

+37034751346

Elektroninis paštas

jurgita.kspt@gmail.com

Skip to content