Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

„Erasmus+“ – įspūdžiai iš kursų Airijoje

Grupė specialistų iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės  tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neseniai viešėjo Airijoje ir dalyvavo One Falmily organizuojamuose kursuose „Positive Parenting for Changing Families“ Dubline. Tokia galimybė atsirado laimėjus finansavimąErasmus+ KA1 projektui „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“.

Kelionės patirtys labai naudingos ir įvairiapusės.  Turėjome  puikią galimybę susipažinti su pagalbos, paramos vaikams ir šeimoms Airijoje ypatumais. Organizacijos One Family, kurioje vyko mokymai, vienas iš misijos akcentų  - dėmesys šiuolaikinės tėvystės iššūkius patiriantiems asmenims. Kursų lektorės  pastebėjo būtinybę atsižvelgti į modernios visuomenės pokyčius, pripažinti kiekvienos šeimos unikalumą. Susipažinome  su kolegų airių vedama  mokymų programa, orientuota į paramą tėvams, kurie augina vaikus vieni, dalijasi tėvyste, patyrę ar išgyvena skyrybas, gyvena multikultūrinėje aplinkoje, taip pat ir tradicinėje šeimoje. Įsitraukdami į diskusijas, dirbdami porose, grupelėse, aptardami situacijas  išbandėme efektyvius grupinio darbo su tėvais metodus, kurie gali būti naudojami ir konsultuojant individualiai.  Itin naudinga buvo susipažinti, dalintis patirtimi  su kitomis mokymų dalyvėmis iš Airijos, dirbančiomis šeimos paramos organizacijoje, terapinėje bendruomenėje, šeimos mediacijos tarnyboje, mokyklos bendruomenės ryšių koordinavimo, socialinio darbo srityse.

Vizitų į Tallaght šeimos paramos organizaciją, Coolmine terapinę bendruomenę, pokalbių su kolegomis airiais metu patyrėme, kad skiriamas dėmesys kompleksiškai teikiamoms paslaugoms, apimančioms daugiau nei vieną sritį – socialinę, švietimo, ugdymo, sveikatos. Rūpinamasi kuo tiksliau įvertinti klientų poreikius, kad būtų gaunama juos tenkinanti tikslinga pagalba. Lankantis SWAN šeimos paramos organizacijos įstaigoje malonių įspūdžių patyrėme gavę holistinio gydymo paslaugų – galėjome rinktis akupunktūros, įvairių masažo specialistų  procedūras.

One Family vesti mokymai apie pagalbos tėvams organizavimą, grupės vedimo principus, metodus ir tėvų įtraukimą buvo naudingi profesine prasme. Galėsime panaudoti gautas žinias rengiamai, adaptuotai efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programai, papildomai įtraukiant  naujas temas, pvz. tokias kaip streso mažinimo būdai, atsipalaidavimo svarba.

Pasibaigus mokymų programai, turėjome unikalią galimybę dalyvauti tradiciniame keltų vakare su įspūdinga airiškų šokių ir dainų programa. Džiaugiamės, kad patobulinome ne tik profesines kompetencijas, bet ir savo anglų kalbos ir kitus, bendruosius įgūdžius, iš arčiau susipažinome su airiais ir jų tradicijomis, su politine ir švietimo sistema, užmezgėme draugiškus santykius su kitomis mokymų dalyvėmis iš Airijos.

 

 

Erasmus+ KA1 projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“

Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos: Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendina mobilumo projektą, kurio tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

1. Patobulinti darbuotojų kompetencijas šiose srityse:

  • darbo su tėvais, priklausančiais socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, t.y. šeimos, kuriose tėvai stokoja elementarių tėvystės įgūdžių, nepilnos šeimos, šeimos išgyvenančios skyrybas, atkuriamosios (pakaitinės) šeimos, neįgalius vaikus auginančios šeimos, srityje. Šių asmenų tėvystės įgūdžių mokyme;
  • suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavime: tėvystės įgūdžių mokymo programų rengimas ir vertinimas, dalyvių motyvavimo būdai.

2. Stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėsti tarptautinius ryšius.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Dalyvavimas One Family organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Positive Parenting for Changing Families“ Airijoje.
  • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota nepilnoms šeimos, šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
  • Dalyvavimas darbo stebėjimo vizite Nacionaliniame socialinių paslaugų departamente (National Board of Social Services) prie Vaikų ir socialinių reikalų ministerijos Danijoje.
  • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
  • Naujų programų ir mokymo veiklų įvertinimas, privalumų ir trūkumų aptarimas. Projekto rezultatų sklaida.

 

 

Laimėtas Erasmus+ KA1 projektas. Pirmasis konsorciumo narių susitikimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba dalyvavo 2018 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų KA104 projektų konkurse dotacijai gauti. Konkursas buvo sėkmingas ir šiuo metu pradedamas įgyvendinti projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“.

Projekto tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Pagal šį projektą visų trijų tarnybų darbuotojai dalyvaus kursuose Airijoje, kuriuose mokysis kaip paruošti ir vesti efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programą, pritaikytą nepilnoms šeimoms, šeimoms išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms. Taip pat dalyvaus darbo stebėjimo vizite Danijoje, kurioje stebės, kaip dirbama ir kaip mokomi tėvai, kurie augina neįgalius vaikus.

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis konsorciumo narių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos, finansavimo galimybės planuojamų mobilumo programos rezultatų taikymo, sklaidos galimybės, dalyvių atrankos skaidrumo laikymosi principai ir kiti klausimai.

Po susitikimo kiekvienoje tarnyboje įvykdyta dalyvių atranka pirmajai veiklai. Į kursus Airijoje 2019 m. vasario 4-8 d. vyksta 6 dalyviai, po 2 iš kiekvienos tarnybos.