Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „SAVIVALDA - MES“ nuostatai  reader


                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                            direktoriaus 2017 m. spalio  23 d.

                                                                    įsakymu Nr. V-126

KĖDAINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ KONKURSO „SAVIVALDA-MES“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „Savivalda-MES“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų „Savivalda-MES“ konkurso (toliau – Konkursas) tikslą, konkurso organizavimo tvarką, konkurso veiklos sritis ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso tikslas ˗ stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldas bei skatinti institucijų aktyvumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir dalijimąsi gerosiomis patirtimis.

3. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programos 2.2. priemonę „Organizuoti rajonų mokinių savivaldos institucijų konkursą“.

4. Konkursą organizuoja Kėdainių rajono mokinių taryba.

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Konkursas organizuojamas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokykla), konkurso dalyviai ˗ mokinių savivaldos institucijos.

6. Mokyklos yra skirstomos į dvi grupes A ir B. A grupę sudaro: gimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Profesinio rengimo centras. B grupę sudaro: progimnazijos ir pagrindinės mokyklos.

7. Konkursas „Savivalda-MES“ organizuojamas nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2018 m. birželio 2d.

8. Mokyklos mokinių savivaldos institucija, priėmusi sprendimą dalyvauti konkurse, iki 2017 m. spalio 27 d. apie savo sprendimą informuoja Kėdainių rajono mokinių tarybą (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

9. Konkursas organizuojamas dviem etapais:

9.1. pirmas etapas: mokinių savivaldos institucija, atsižvelgdama į Konkurso veiklos sritis ir vertinimo kriterijus planuoja ir vykdo savo veiklą, laisva forma parengia konkursinį darbą (originalą), kurį iki 2018 m. gegužės 21 d. pateikia Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Vilijai Girdauskaitei (Josvainių g. 40, 7 kab., Kėdainiai) ir Kėdainių rajono mokinių tarybai (elektroninę versiją el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..)

9.2. antrasis etapas: Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija) pagal Nuostatų 4 skyriuje pateiktus vertinimo kriterijus atlieka konkursinių darbų vertinimą.

10. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „Savivalda-MES“ baigiamasis renginys ˗ 2018 m. birželio 2 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje (Josvainių g. 40, Kėdainiai).

III SKYRIUS

KONKURSO VEIKLOS SRITYS

11. Konkurso veiklos sritys:

Sritis Siektinas rezultatas
Atstovavimas

Aktyvus dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose vadovų klubuose, forumuose. Apklausų vykdymas mokykloje (maisto kokybė, emocinės aplinkos tyrimas ir pan.).

Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos forumuose.

Programų tinklas Vykdomos pilietinės akcijos, minėjimai. Programos Emocija+ vykdymas mokykloje ir jos viešinimas. Mokykloje organizuojami tradiciniai ir nauji renginiai.
Marketingas Atsiųsti 3 plakatai (savivalda pati išsirenka kokius) neturi panašumų, yra gramatiškai taisyklingi. Dizainas yra unikalus ar savotiškai fenomenalus, plakatai yra estetiški.
Išorinė komunikacija Mokyklos organizuojamų renginių informacija yra skelbiama socialiniuose tinkluose. Skelbime nėra gramatinių, rašybos, stiliaus klaidų. Informacija apie įvykusius ar būsimus renginius skelbiama pasitelkiant originalumą ir įvairius būdus (radijas, lankstinukai, televizija ir kt.).
Vidinė komunikacija Aktyvus bendradarbiavimas su klasių atstovais/seniūnais, administracija, tėvų klubu. Suorganizuoti susirinkimai, bendros veiklos.   Taip pat organizuoti neformalūs komandos susitikimai, susirinkimai, kitos veiklos, stiprinančios komandą, didinančios savivaldos narių bendravimo, efektyvaus tarpusavio komunikavimo ir kt. įgūdžius.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkurso vertinimo komisija konkursinius darbus vertina pagal šiuos kriterijus:

Vertinimo kriterijai

Maksimalus

balų skaičius

Balų ribos Skiriamas balas

Atstovavimas:

-           dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose vadovų klubuose

-          dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose forumuose

-          apklausų vykdymas

-          dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos forumuose

13

0-7

0-2

0-2

0-2

 

Programų tinklas:

-          minėjimai (originalumas, masiškumas)

-          programos Emocija+ vykdymas mokykloje

-          naujovės (originalumas)

-          tradiciniai renginiai

5

0-2

0-1

0-1

0-1

 

Marketingas:

-          plakatų gramatinis taisyklingumas

-          dizainas (koncepcija, maketavimas, išdėliojimas)

-          įvairiapusiškumas (atsiųsti 3 plakatai nėra panašūs, identiški ar pan.)

-          estetika (tvarkingumas)

8

0-1

0-3

0-1

0-3

 

Išorinė komunikacija:

-          veikla socialiniuose tinkluose (rašymo stilius, gramatika, skyryba)

-          įvairovė (plakatai, radijas, lankstinukai ir t.t.)

8

0-4

0-4

 

Vidinė komunikacija:

-          bendradarbiavimas su klasių seniūnais/atstovais

-          bendradarbiavimas su administracija  

-          bendradarbiavimas su tėvų klubu

9

0-3

0-3

0-3

 

Papildomi balai:

-          konkursinis darbas pateiktas išradingai, kūrybiškai, originaliai

2

0-2

 
                                                                 Balų suma: 45  

13. Pirmų trijų vietų, didžiausią balų skaičių surinkę, nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir prizais.

14. Komisija gali siūlyti apdovanoti ir kitus geriausius konkursinius darbus ir/ar mokinių savivaldos institucijas.

__________________________