Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai).

Tarnybos veiklos uždaviniai:

  • įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais;
  • teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir  specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams ( globėjams, rūpintojams ), mokykloms, pedagoginiams darbuotojams;
  • padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;
  • kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius ir vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;
  • teikti pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms kvalifikacijos tobulinimo, metodinę ir kitą pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą;
  • organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
  • stiprinti mokinių savivaldą Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
  • organizuoti mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija, nemokama literatūra ir teikti pagalbą apsirūpinant vadovėliais, jų komplektų dalimis;
  • tenkinti Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškus ir edukacinius poreikius.