Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

2016 m. spalio 14 d. buvo vykdomas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto veiklų metu buvo organizuotas seminaras tėvams, pedagogams „Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir iššūkiai“. Seminarą vedė logopedė metodininkė Loreta Grikainienė iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“.

 

17 d. 15 val.  Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. m. ir kt. klausimai. Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

18 d. 10,45val. Atvira pamoka 6 klasėje: „Aleksandro Makedoniečio užkariavimai” (skaitymo strategijų taikymas ir kolegialus grįžtamasis ryšys). Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

18 d. 12 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus”. Lektorė - mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinė mokykla.

18 d. 15 val. Praktiniai užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 16 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro bendruomenei: „Paauglystė - kas tai?”. Lektorė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

19 d. 10 val. Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinio amžiaus vaikams: „Noriu bendrauti ir pažinti nuotaikas“. Praktiniai užsiėmimai: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis” .Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, vyr. socialinė pedagogė , Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”.

19 d. 13,50 val. Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: „Pedagogų bendravimo ypatumai su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais”.  Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos.

19 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

20 d. 12 val. Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogams: "Verslumo ir gamtosaugos idėjų integracija į ugdymo procesą". Lektoriai: doc.dr.Algirdas Amšiejus, Albinas Pugevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas; jaunimo ir neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja Alma Jociuvienė, mokytoja metodininkė Lida Vilčinskaitė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

21 d. 10 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė.

21 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

22 d. 10 val. Tikybos mokytojų rekolekcijos.  Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

23 d. 10 val.  Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

Spalio mėnesio planasreader

10 d. 13,30 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

10 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

10 d. 15 val. Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų  metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 10 val. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 11 val. Kėdainių sporto centro vadovų ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas.

11 d. 13 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano rengimo grupės nariams: „Mokyklos strategijos planavimas: veiklos plano rengimas; subalansuotos kortelės; strategijos žemėlapis” (2 dalis). Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistas.

11 d. 13 val. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

11 d. 15 val. Emocinių  įgūdžių formavimo užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

11 d. 15 val. NUKELIAMA. Mokymai mokinių savanoriškos veiklos klubo nariams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, Oratorių trenerė.

12 d. 16 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

12 d. 15 val. Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

13 d. 15 val. Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16 val. Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 16,30 val. Seminaras muzikos mokytojams: „Ritmo eksperimentai". Lektorius - Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas.

14 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 13 val. Paskaita LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams:  „Kaip atpažinti ir dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais?”.  Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

15 d. 10 val. (1 dalis) Seminaras dailės mokytojams: „Keramikos galimybės: medžiagos, atlikimo technikos”.

16 d. 10 val. (2 dalis) Lektorė - dailininkė keramikė Jurgita Grigarienė, Kėdainiai.

15 d. 10 val. Seminaras Šakių raj. Slavikų pagrindinės mokyklos  pedagogams: „Komandinio darbo metodai organizuojant mokinių ugdymą karjerai”. Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

3 d. 16,00 val. Kėdainių rajono tėvų klubo narių susitikimas su PONTEM vadovais.  Darbotvarkėje: mokinių maitinimo kokybė.

4 d. 10 val. Seminaras Vilniaus m. psichologinės - pedagoginės tarnybos specialistams: „Kūrybiškumo ir komandinio darbo efektyvumo ugdymas netradicinėse aplinkose”.Lektoriai: Jūratė Nekrašienė, Alina Galvanauskienė, Kėdainių krašto muziejaus gidės.

4 d. 14 val.  Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė  ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

4 d. 15 val. Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais:  „Vardų kryžiažodis”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 17 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Smurtas prieš vaikus šeimoje ”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 17,15 val. Paskaita m/d „Puriena” tėvams: „Kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje?“. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

5 d. 12 val. Seminaras Kauno r. Domeikavos gimnazijos pedagogams: „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą”. Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių r. Šėtos gimnazija; Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras.

6 d. 10 val. Seminaras  LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams: „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas mokykloje. Naujos mokymosi aplinkos”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, dir. pavaduotoja Daiva Plungienė, LSU Kėdainių “Aušros” progimnazija; LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro darbuotojai.

7 d. 10 val.  Seminaras  Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos pedagogams: „Lietuvos istorinis, kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese”. Lektoriai: vyr. mokytoja Vaida Špokė, direktorius Alanas Magyla, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija; Audra Bakūnaitė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų gidė.

7 d. 12 val. Seminaras  Kėdainių „Ryto” progimnazijos pedagogams: „Komandinio darbo ir bendradarbiavimo stiprinimas panaudojant šalies kultūros paveldą”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, psichologė Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto” progimnazija.

8 d. 10,20 val. Paskaita kūno kultūros mokytojams: „IKT taikymas kūno kultūros pamokose”. Lektorius - doc. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universitetas.