Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems reikalinga pažyma apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymus, iki vasario 3 d. reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • tėvų sutikimą;
  • ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);
  • rašto darbus.

Dokumentus pristatyti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialiąjai pedagogei Jurgitai Vaitelytei (9 kabinetas.)

16 d. 13 val. 50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapo darbų vertinimas.

20 d. 9 val. NEĮVYKS. Seminaras Kėdainių vaikų globos namų ,,Saulutė” bendruomenės nariams: ,,Pedagogų  perdegimo sindromas: prevencija ir atsparumo stiprinimas“. Lektorius - psichologijos magistras Vytis Valantinas, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.

20 d. 9 val. 55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas.

21 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (4-asis seminaras). Lektorė - specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

9 d. 13 val. 46-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

10 d. 12 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.

10 d. 13 val. 49 -ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

10 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

10 d. 16 val. Kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.

11 d. 10 val. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados  rajono etapas.

12 d. 10 val. Seminaras šalies profesinio rengimo mokymo įstaigų pedagogams: ,,Užsienio šalių virtuvių patiekalai”. Lektoriai: profesijos vyr. mokytoja Vilija Bakutytė, Kėdainių profesinio rengimo centras; profesijos mokytoja metodininkė Sonata Tutlienė, profesijos vyr. mokytoja Aušra Vilimienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos centras; Zeynel Ozorman, Nebi Durgun, maisto ir gėrimų skyriaus vadovai, „Belcekiz beach Hotel“, Turkija.

12 d. 13 val. Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 12 val. 50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapas.

Nuo 2017 m. sausio mėn. registracija į Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius vykdoma informacinėje sistemoje www.semiplius.lt 

Būtina sąlyga - susikurti asmenines paskyras minėtoje informacinėje sistemoje.

Tik paskyros pagalba galėsite registruotis į skelbiamus kvalifikacijos tobulinimo renginius ir juose dalyvauti. 

19 d. 12 val. Paskaita Kėdainių rajono Krakių seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

20 d. 13 val. 46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

21 d. 12 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.

22 d. 12 val.  Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: „Žiemos švenčių papročiai ir tradicijos''. Lektorė - profesijos mokytoja metodininkė Ingrida Šlikienė, Kėdainių profesinio rengimo centras.

27 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: „Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas?''. Lektorius - Tomas Lagunavičius, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

27 d. 10 val. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogams: „Muzikinis lavinimas ir kūrybiškumo ugdymas, siekiant kurti sąlygas individualiems mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti”. Lektorė – Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokyklos direktorė; mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras.

28 d. 10 val.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokytojams: ,,Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės mokymo procese". Lektorė - mokytoja Daiva Jaškienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazija.

28 d. 10 val. Respublikinė klasių vadovų konferencija: ,,Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės". Organizatorius - Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.

28 d. 14 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Gruodžio 13 d. vyko tradicinė popietė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Pabūkime kartu...“. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Olita  Dautartaitė skaitė Jono Strielkūno eiles, dalijosi nuotaikingais prisiminamais iš teatralų gyvenimo, prisiminė susitikimus su Bernardu Brazdžioniu. Mokytojas džiugino šventinė nuotaika, juokas, prisiminimai, nuoširdūs literatūriniai palinkėjimai.

Renginį organizavo Kėdainių rajono lietuvkalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis.

IMG 0268

 

12 d. 10 val. 28 - osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8 -12 kl.) rajono etapas.

12 d. 13 val. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: ,,Vertybių reikšmė ir ugdymo realybė”. Lektorės: spec. pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė, vyr. socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių   l/d ,,Vyturėlis”; pardavimų vadovė Jurgita Gasiūnienė, UAB „Jurasta”. 

12-15 d.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis" dorovinių vertybių ugdymo projektas: „Auginkime gėrį - gerumu". Organizatorės: auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, vyr socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis".     

13 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams:  „Pozityvi tėvystė”.

13 d. 15.30 val.Tradicinė popietė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ,,Pabūkime kartu...”.  Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorės Olitos Dautartaitės programa.                                                    

14 d. 10 val. Seminaras socialiniams pedagogams: „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys.

14 d. 13 val. Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 13 val. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) metodinis pasitarimas.

14 d. 15 val. Matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.

15 d. 16 val. Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika“. Organizatorė - muzikos mokytoja metodininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė, Kėdainių šviesioji gimnazija.

15 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų metodinė išvyka į Vilnių.

16 d. 13 val. NEĮVYKS Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse klasėse: ,,Rašymo ir skaitymo įgūdžių ugdymas užsienio kalbos pamokose“. Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.