Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Įvykdytas projektas „ Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų institucijų šturmo dalis“

Baigtas vykdyti projektas finansuotas rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Tai - “Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmas” tęsinys.

Organizuotose veiklose dalyvavo keturių Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldos institucijų nariai: Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Akademijos gimnazija, Truskavos pagrindinė mokykla, Labūnavos pagrindinė mokykla.

Vykdytojos - Kėdainių rajono mokinių tarybos narės: Augustė Dumčiūtė ir Marta Gadišauskaitė supažindino mokinių savivaldų narius su moksleivių įtraukties į visuomenišką veiklą skatinimo būdais. Padėjo išsirinkti efektyviausia būdą kiekvienai mokyklai pagal moksleivių poreikius. Pateikė pavyzdžius, kaip savivaldos gali įtraukti visą mokyklos moksleivių bendruomenę į problemų sprendimo būdų ieškojimą, padėjo rasti atsakymus į iškilusius klausimus susijusius su moksleivių skatinimu įsitraukti į visuomenišką veiklą.

Kėdainių rajono mokinių tarybai ši projekto vykdyta veikla padėjo išsiaiškinti mokyklų mokinių savivaldos institucijų trūkumus ir gerąsias savybes. Išgirdome problemas ir idėjas. Sustiprėjo bendradarbiavimo ryšį su lankytų mokyklų mokinių savivaldomis.

Ateityje toliau bendrausim su moksleiviais, skatinsim būti aktyviais dalyviais savo bendruomenėse ir už jos ribų. Projektas padėjo išsiaiškinti jaunimo poreikius, tarpusavio santykius ir atskleidė jų gebėjimus, todėl veiklos bus orientuotos į trūkstamų kompetencijų kėlimą.

Projekto vadovė Birutė Jankauskaitė

 

gruodžio mėn. reader

5, 7 d.  10 val. Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių seniūnijos šeimai .  Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

6 d. 10 val. Seminaras ugdymo įstaigų vadovams: ,,Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: konstruktyvi kritika, efektyvus pagyrimas ir motyvatoriai". Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas, koučingo specialistas.

6 d. 13.15 val. Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas” pedagogams: ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą". Lektorė - Gintarė Visockaitė, VŠĮ Prasminga vaikystė direktorė.

6 d. 15 val. Užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, bei jų tėvams: „Saulė ant elnio ragų”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

7 d. 9.30 val. Vaikų sportinės žaidynės: „Nykštukų šėlsmas”.Organizatoriai: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr. auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Pasaka”; auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”; vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių  l/d „Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių  l/d „Žilvitis”.

7 d. 11 val. Tarptautinis seminaras: „Inovatyvūs profesinės anglų kalbos mokymosi metodai”. Lektoriai - jungtinė lektorių grupė. Organizatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras.

7 d. 12 val. Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ II - asis etapas. Organizatorė - tikybos mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

7 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.

7 d. 14 val. Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas: ,,Mokinių raštingumo ugdymas per geografijos pamokas.

7 d. 15,30 val. Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Savanorystės samprata”. Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

NUKELTA Į 14 d8 d. 13 val. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) metodinis pasitarimas.

8 d. 17 val. Paskaita Kėdainių mokyklos - darželio ,,Vaikystė” pedagogams: ,,Gamtinės medžiagos paruošimas  ir panaudojimas kūrybiniams darbams: Advento vainiko komponavimo būdai, Kalėdų dekoracijos”. Lektorė - mokytoja Gintarė Boreišienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija.

9 d. 9 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas.“  Lektorė – doc. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

9 d. 10 val. Seminaras respublikos dailės mokyklų ir meno mokyklų dailės skyrių vadovams ir mokytojams:  ,,Dailės mokyklos ugdymo turinio kaita neoliberalaus kapitalizmo sąlygomis”.  Lektoriai: Vida Burbulienė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė; vyresnioji mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla; Algis Lankelis Elvich, Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos direktorius; Birutė Žilėnienė, Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja dailei; Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius.

9 d. 10 val. Paskaita bibliotekininkams: „Etnokultūros savitumas Kėdainių rajone“.  Lektorė – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų namas vadovė.

9 d. 12 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams, kūno kultūros mokytojams,  sporto mokytojams - treneriams: „Judėjimas ir mankšta – smagi pramoga”. Lektoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paleckienė, vyr. mokytoja  Neringa Daugėlienė, Kėdainių sporto centras.

9 d. 18 val. Kėdainių miesto mokyklų mokinių savivaldos institucijų forumas: „Bendradarbiauk, o ne kariauk!”. Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė ir mokinių savivalda, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

10 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (II-asis seminaras). Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007- 12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). Lektorė - logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

10 d. 10 val. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos stiprinimo metodai”. Mokymus veda - Klaudijus Melys, LMS Alumni. 

1 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams: „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (II-oji dalis).  Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai. 

1 d. 10 val. Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių seniūnijos šeimai .  Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

1 d. 13 val. Seminaras Josvainių socialinio ir ugdymo centro bendruomenei: „Akvarelė ir vaizduotės lavinimas“. Lektorė - Sigutė Ach, VšĮ ,,Menų valtys".

1-14 d. Akcija „Pradžiuginkim širdį senolių”. Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Audronė Gailiuvienė, meninio ugdymo pedagogė Laima Avičiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“.

2 d. 10 val. Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams:  „Apie laisvės kovų istoriją kalbėkime gyvai ir įdomiai“.  Lektoriai: prof. dr. Valdas Rakutis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius; mokytojas ekspertas Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius; Jonas Liugaila, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius, grafikos dizaineris; Tomas Kazulėnas, VšĮ Demokratinės politikos instituto direktorius; Andrius Bautronis, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas; Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus muziejininkas.   Organizatorius - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.  

29 d. NEĮVYKS planuotas seminaras pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų vadovams „Veiksniai, lemiantis mokyklos veiklos kokybę” (nesusirinko grupė).  Lektorė – Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

29 d. 13 val. seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams „Veiksniai, lemiantis mokyklos veiklos kokybę”.Lektorė – Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

29 d. 10 val. Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: „Lyderystė modernioje švietimo įstaigoje: 1+1=3. Pozityvaus mąstymo strategijos - lyderystės pamatas”. Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė, Klaipėdos universitetas.

30 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams: „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (I-oji dalis). Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai. 

Projekto „Mokiniai-mokiniams-2“ baigiamasis renginys.

Lapkričio 19 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamo projekto „Mokiniai – mokiniams - 2”(arba ,,Nežinomasis – X‘‘)   forumas ,,Dabartį kuriame kartu‘‘. Projektą vykdė Birutė Jankauskaitė ir Kėdainių rajono mokinių tarybos komanda.

Forume dalyvavo Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos - daugiafunkcio centro ir Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Šios ugdymo įstaigos yra labiausia nutolusios nuo rajonų centrų.

Forumą pradėjo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas, buvusi KRMT pirmininkė ir projekto kūrėja, Birutė Jankauskaitė.

Renginio dalyviai turėjo galimybę paklausyti naudingų paskaitų – politologo Lino Kojalos: ,,Kaip atpažinti propagandą?‘‘, Kauno ,,Apskrito stalo‘‘ valdybos nario Simo Sirtauto: ,,Ar moksleivio idėjos gali tapti realybe mieste ir valstybėje?‘‘.

Atvykę penkių rajonų mokyklų atstovai pasidalino patirtimis, kaip jiems sekėsi vykdyti įvairias veiklas (debatus, diskusijas, filmų peržiūras ir kt.) savo bendruomenėse.

Antroji forumo dalis vyko Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje. KRMT atstovės kalbėjo apie tai, kaip tapti geresniu, atrasti ir pažinti save, kaip elgtis tam tikrose situacijose, darbo grupėse vykdė praktines užduotis.
                     Projektas buvo sėkmingas ir davė rezultatą – jam pasibaigus, tęsime bendradarbiavimą tarp 5 rajonų ugdymo įstaigų. Dalyviai toliau palaikys ryšį su projekto vykdytojais, kurie konsultuos, kaip veikti toliau, kuriant bendruomenišką aplinką savo mokyklose.

Ugnė Petraitytė

21 d. 10 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenei: „Vaikų seksualinis elgesys: norma ir patologija”. Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

22 d. 15 val. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Vadovų klubo posėdis.

23 d. 11 val. NEĮVYKS. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams: „Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas”. Seminaro dalyviai išbandys ir taikys įvairius mokinių pasiekimų vertinimo metodus.  Lektorė - doc. dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Romerio universitetas.

23 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Tėvų elgesio pasekmės vaikams”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

24 d. 13 val. Specialiųjų pedagogų metodinio  būrelio pasitarimas.

25 d. 9 val. NEĮVYKS. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.

25 d. 10 val. Kėdainių dekanato Jaunimo diena: „Pažink gailestingumą!“. Renginio organizatorius – Kėdainių dekanato parapija.

25 d. 10 val. NEĮVYKS. Seminaras Anykščių ir Kėdainių rajonų socialiniams pedagogams, psichologams: „Socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimo galimybės vykdant prevencinę veiklą mokykloje”.  Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Sinickienė, psichologė Olga Lukšienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

26 d. 10 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (I-asis seminaras). Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). Lektorė - spec. pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

26 d. 11 val. LSU Kėdainių  „Aušros" progimnazijos rajoninė 1-6 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, popietė: „Pasaka kitaip". Organizatoriai:  LSU Kėdainių „Aušros" progimnazijos pedagogų komanda.       

26 d. Klaipėdos universiteto Menų akademija (K.Donelaičio 4)  V - osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados šalies etapas. Dalyvauja - Saulė Balsytė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 kl. mokinė.