Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

14 d. 13,30 val. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5 – 6 m.) ugdymo pedagogų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekto „Kaip surasti Lietuvą 2017?“ organizatorių komandų pasitarimas.

15 d. 10 val. Respublikinė andragogų ir mokinių (suaugusiųjų) konferencija: „Kūrybiška edukacija – tiltas į mokymo(si) sėkmę“ . Organizatorius - Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

15 d. 16.30 va. Paskaita Kėdainių m/d „Vaikystė“ priešmokyklinių grupių tėvams: „Vaikų pyktis ir agresija “. Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

16 d. 13 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Meno laboratorija  pradinėje mokykloje”. Prašome atsinešti popieriaus, žirklių, klijų, pieštuką ir liniuotę. Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla.

17 d. 10 val. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencija: „Miško gėrybės”. Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla.

17 d. 13 val. Seminaras matematikos mokytojams: „Olimpiadiniai uždaviniai 5 - 8 klasei”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Natalja Sinicyna, mokytojas ekspertas Leonas Narkevičius, Kauno technologijos universiteto gimnazija.

17 d. 13 val. Paskaita Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos bendruomenės nariams: „Paauglystė - kas tai?”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

17 d. 14 val. Seminaras  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių  pedagogams: „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ypatybių testavimo ir ugdymo ypatumai“. Lektorės: mokytoja metodininkė Audronė Gailiūnienė, vyr. mokytoja Rasa Supronienė, mokytoja metodininkė Diana Jermakovienė, vyr. mokytoja Rita Kerzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aida Gaižauskienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

18 d. 10 val. Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: „Šokančios stygos”. Lektorės:  mokytoja  metodininkė Daiva Naujokienė,  mokytoja  metodininkė Zita Smikienė, vyresnioji mokytoja Vilma Stanienė, mokytoja ekspertė Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokykla; vyresnioji koncertmeisterė Jolanta Balčiūnaitė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla.

19 d. 10 val. Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS.  Organizatorius -   Kėdainių rajono mokinių taryba.

18 d. 11 val. Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: „Aktyvieji mokymo(si) metodai: naujos formos ir galimybės naudojant netradicinius mokymo(si) metodus”. Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė, vyr. socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Lapkričio 9 dieną Kėdainių rajono mokinių tarybos pasėdyje patvirtintas naujas pirmininkas. Juo tapo Kėdainių šviesiosios gimnazijos I klasės mokinys Valdas Kupčinskas. Jis pakeitė vienerius metus Mokinių tarybai sėkmingai vadovavusią Birutę Jankauskaitę. 

Sveikiname naująjį pirmininką, linkime sėkmingo, kupino gerų idėjų darbo!

7 d. 15 val. Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis

8 d. 10 val. Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: ką planuojame ir kodėl būtent tai planuojame? Rodiklių formulavimas. Kokie yra SMART reikalavimai? Efektyviai suformuluoti uždaviniai”. Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas, koučingo specialistas.

8 d. 13,30 val. Konsultacija LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos pradinio ugdymo pedagogams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo. Konsultuoja - Jurgita Vaitelytė, specialioji pedagogė metodininkė, specialiojo ugdymo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

9 d. 15 val. Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Sprendžiu problemą”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

9 d. 15 val. Mokinių savanoriškos veiklos klubo pasitarimas.  

10 d. 10 val. Seminaras Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialiniams pedagogams: „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalbos teikimas”. Lektoriai - Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialinių pedagogų komanda.

10 d. 14 val. Seminaras Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos pedagogams: „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys.

10 d. 15 val. Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas: „Pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos iniciatyvos". Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė

10 d. 15 val. Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, sertifikuota oratorių trenerė.

10 d. 17 val. Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus ikimokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikų tėvams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

13 d. 10 val. Mokymai Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai”. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

31 d. 10 val. Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: „Paauglių psichinės sveikatos ypatumai ir dažniausiai pasitaikantys sutrikimai”. Lektorė – psichologė Rita Bagdonaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija.

31 d. 10 val. Seminaras meninio ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams: „Muzikos dėžutė“. Lektorė – Neringa Lapinskienė, muzikinio ugdymo pedagogė.

31 d. 11 val. 5-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas.

2 - 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“. Dalyvauja Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir l/d „Pasaka“ vaikai, jų tėveliai ir pedagogai. 

2 d. 10 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams: „Buvimas mokytoju. Buvimas kolega. Buvimas bendruomene". Lektorė - Austėja Makulavičienė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos psichologė.

2 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ir Jonavos rajonų istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams: „Krašto kultūrinio paveldo reikšmės atskleidimas panaudojant projektinę veiklą ir skaitymo strategijas”.Lektorės: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, Kėdainių „Ryto” progimnazija; vyr. mokytoja Daiva Ribikauskienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija; mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija; mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazija.

3 d. 11 val. Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse klasėse: „Disciplinos palaikymo metodai užsienio kalbos pamokose“. Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.

3 d. 9 val. Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo, gegrafijos, lietuvių k. ir literatūros mokytojams: „Kėdainių raj. Plinkaigalio, Pašušvio, Vozbučių, Ambraziūnų, Pilsupių piliakalniai ir Skinderiškio dendrologinis parkas: panaudojimo būdai ir galimybės ugdymo procese”. Lektorius - Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus archeologas.

3 d. 10  val. Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams:  „Mokinių meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai“. Lektorė - doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedros vedėja, scenos kalbos pedagogė.

3 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ,,Ryto'' progimnazijos pradinių klasių mokytojams: ,,Fizinio pajėgumo testavimo metodika pradinėse klasėse''. Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Šelekienė, mokytoja metodininkė Violeta Katkuvienė, Kėdainių ,,Ryto'' progimnazija.

3 d. 9 val. Seminaras Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenės nariams: „Vaiko gerovės užtikrinimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste”. Lektorė - Rūta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šeimos ir bendruomenių departamento vyr. specialistė.

4 d. 13 val. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: ,,Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokykliniame amžiuje naudojant netradicines ugdymo priemones”. Lektorės: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr.auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d “Pasaka”; auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d “Obelėlė”; vyr auklėtoja Jolanta Kaseravičienė, Kėdainių l/d “Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių l/d “Žilvitis”.

5-6 d. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas.

24 d. 11 val. Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičiūtė

25 d. 11val. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas: "Bendradarbiavimo galimybės gerinant pagalbos teikimą mokiniui ir šeimai. Apskrito stalo diskusija su policijos komisariato ir sveikatos biuro specialistais". Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė.

25 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

NEĮVYKS. 27 d. 10 val. Seminaras pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams: „Šiuolaikinių vaikų dėmesys ir atmintis: kaip pasinaudoti tyrimų duomenimis ugdant Z kartą. Lektorė - Unė Kaunaitė, švietimo ekspertė, rašytoja, Kembridžo švietimo studijų magistrantė.

28 d. 17 val. Kėdainių r. ugdymo įstaigų direktorių vizitas į VšĮ „Mažylių (ateities) akademija”. Darbotvarkėje: susipažinimas su ugdymo proceso organizavimu.

30 d. 10 val. Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

2016 m. spalio 14 d. buvo vykdomas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto veiklų metu buvo organizuotas seminaras tėvams, pedagogams „Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir iššūkiai“. Seminarą vedė logopedė metodininkė Loreta Grikainienė iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“.