Apie mus

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

  • Tarnybos vizija – moderni, šiuolaikiška ir kokybiškas edukacines paslaugas teikianti pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaiga.
  • Tarnybos misija – sudaryti galimybes Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams tobulinti reikiamas kompetencijas ir teikti specialiąją pedagoginę psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, skatinant bei remiant ugdymo įstaigose vykstančius tobulinimo(si) procesus.
  • Tarnybos tikslas - Didinti rajono žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir padidinti jų sugebėjimus prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos pokyčių.
  • Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba - Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaiga.
  • Tarnybos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111103885), adresas – J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.
  • Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Tarnybos grupė – švietimo pagalbos įstaiga.
  • Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Kėdainių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba.

Kas mes esame?
Ką mes darom?

Pavadinimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Kodas – 191721865.
Adresas – Josvainių g. 40, LT-57265 Kėdainiai.
Įsteigimo data – 1994 m.

Veiklos rūšys: specialioji  pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis  orientavimas ir švietimo informacinė pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kultūrinis švietimas, nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, aukštasis išsilavinimas (LEU, istorijos mokytojas; VDU,
edukologijos magistras (švietimo kokybės vadyba), pedagoginio darbo stažas – 28 metai, vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 15 metų. Bendras vadybinio darbo stažas – 24 metai).
Tarnyba 2009 m. gruodžio 28 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2804 akredituota.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos komanda

Henrikas Vaicekauskas

Direktorius

Genovaitė Ramanauskienė

Raštvedė

Rita Stašaitienė

Vyriausioji buhalterė

Vilija Girdauskaitė

Metodininkė

Aušra Nesterovienė

Metodininkė

Danutė Čeidienė

metodininkė

Robertas Bilvinas

metodininkas

Jurgita Vaitelytė

Spec. pedagogė

Jurgita Sinickienė

Socialinė pedagogė

Arūnė Jakutienė

Psichologė

Gitana Danilevičienė

Logopedė

Mes esame tam, kad padėtume jums

sekretore@centras.kedainiai.lm.lt

+37034752544

Close Menu