Pedagoginė psichologinė pagalba

Kontaktai

  • Specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė (9 kabinetas) 8 685 51979 jurgavait@gmail.com
  • Logopedė metodininkė Gitana Danilevičienė (10 kabinetas) 8 647 03339 gitanadan@gmail.com
  • Psichologė Arūnė Jakutienė (8 kabinetas) 8 612 60771 a.psichologe@gmail.com
  • Neurologė Jūratė Vizbaraitė (4 kabinetas)
  • Socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Sinickienė (11 kabinetas) 8 615 62004 jurginna@gmail.com
Pagrindinis tikslas – organizuoti pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą, konsultuoti spec. ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis bei siūlyti rinktis ugdymo formas, būdus, metodus bei vietą.
darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00
                         V   8.00 – 15.45
Telefonas: 8 347 5 13 46
Adresas: Josvainių g. 40,
 Kėdainiai
1. PSICHOLOGINĖ PAGALBA
 Vertinimai:
  • Vaiko nuo 6 iki 16m intelektinių gebėjimų vertinimas WISC –III LT metodika,
  • Vaikų nuo 12m 6 mėn iki 16m 5 mėn specifinių intelektinių gebėjimų vertinimas BIS-HB testu,
  • Ikimokyklinukų intelekto vertinimas WPPSI – IV skale,
  • Vaikų nuo 0 iki 3 m raidos vertinimas Vaikų raidos skale.
 Švietėjiška veikla ugdymo įstaigose.
2. LOGOPEDINĖ PAGALBA
Vertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus;
Nustato kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimus;
Konsultuoja kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius,jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais, bei šių sutrikimų šalinimą.
3. SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA
Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.
Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.
4. SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA
Vertina mokinių (vaikų) socialines pedagoginės problemas bei poreikius:

·         kartu su kitais Tarnybos specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese;

·         dalyvauja rekomenduojant ugdymo formą, būdus ir metodus, esant poreikiui rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai;

       Bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padeda spręsti mokinių (vaikų) socialines, pedagogines problemas:

·         individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių, pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

·         teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas švietimo pagalbą teikiantiems specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) socialinio pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;

5. BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMAS
Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.
Pristatome pokyčius šioje srityje:
– Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.
– Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).
– Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.
Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:
– Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“;
– Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.
Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.etar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija, 2018-01-23
6. GABIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMAS
Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.
Gabių vaikų įvertinimas atliekamas lietuvišku Berlyno intelekto struktūros testu 12,5 -16,5 metų jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB) arba Wechslerio intelekto skale vaikams (WISC-IIILT).
Vaikų gabumų ir ypatingumų gabumų atpažinimą atlieka Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.
Vaiko gabumų įvertinimas gali būti atliekamas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje ar ugdymo įstaigoje.
Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko gabumų.
7. BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI
Remiantis teismo nutartimi bei „Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašu“, švietimo pagalbos tarnyboje vedami tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.
Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalo registruotis į kursus savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijoje per 5 dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas.
Tėvai savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai ar kitai jos nurodytai institucijai teikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutarimo nuorašą. Prašyme tėvai nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) pageidauja būti informuoti apie kursų laiką ir vietą, taip pat pažymi, ar jie yra asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353). Tėvai apie kontaktinės informacijos pasikeitimą nedelsdami turi pranešti savivaldybės administracijai. Jeigu pranešimų apie pasikeitusią kontaktinę informaciją negaunama, laikoma, kad tėvams apie kursų vietą ir laiką pranešta tinkamai jų nurodytais adresais.
Kursų trukmė – 20 valandų, vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos.
Kursai vykdomi remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patvirtinta bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa, tačiau atsižvelgiama į individualius klausytojų poreikius, norus ir galimybes.
8. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMO IŠVADŲ PRISTATYMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Tarnybos specialistų komanda pagal ugdymo įstaigos poreikį SUP vetinimo išvadas pristato ugdymo įstaigos pedagogams.

9. NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU
Teikiama nemokama psichologinė pagalba telefonu 8 347 54479
Emocinę pagalbą teikia savanorė.
Darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00
                         V   8.00 – 15.45
10. PASKAITOS, SEMINARAI, MOKYMAI
Paskaitų, seminarų, mokymų temas derinti su tarnybos specialistais tel. +370 347 51346.
Mokymai tėvams „Pozityvi tėvystė“
Close Menu