Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Pagrindinis tikslas – organizuoti pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą, konsultuoti spec. ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis bei siūlyti rinktis ugdymo formas, būdus, metodus bei vietą.

Darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00

                         V   8.00 – 15.45

Telefonas: 8 347 5 13 46

Adresas: Josvainių g. 40, Kėdainiai

Teikiamos paslaugos:

 1. Psichologinė pagalba
 2. Logopedinė pagalba
 3. Specialioji pedagoginė pagalba
 4. Socialinė pedagoginė pagalba
 5. Brandumo mokyklai įvertinimas
 6. Gabių vaikų įvertinimas
 7. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
 8. Korekcinė pagalba
 9. Nemokama psichologinė pagalba telefonu
 10. Paskaitos, seminarai, mokymai

1. Psichologinė pagalba

 

Vertinimai:

 • Vaiko nuo 6 iki 16m intelektinių gebėjimų vertinimas WISC –III LT metodika,
 • Vaikų nuo 12m 6 mėn iki 16m 5 mėn specifinių intelektinių gebėjimų vertinimas BIS-HB testu,
 • Ikimokyklinukų intelekto vertinimas WPPSI – IV skale,
 • Vaikų nuo 0 iki 3 m raidos vertinimas Vaikų raidos skale.

Individualios konsultacijos moksleiviams, tėvams, pedagogams.

 

Švietėjiška veikla ugdymo įstaigose.

 

2. LOGOPEDINĖ PAGALBA

Vertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus;

Nustato kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimus;

Konsultuoja kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius,jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais, bei šių sutrikimų šalinimą.

3. SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.

Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.

4. SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

Vertina mokinių (vaikų) socialines pedagoginės problemas bei poreikius:

kartu su kitais Tarnybos specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese;

dalyvauja rekomenduojant ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai;

atlieka socialinių pedagoginių problemų prevencijos poreikio įvertinimą ugdymo įstaigose; kartu su ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas; konsultuoja mokyklos Vaiko gerovės komisijas.

Bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padeda spręsti mokinių (vaikų) socialines, pedagogines problemas:

individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

veda grupinius ir individualius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Atlieka socialinio ugdymo ir šviečiamąjį ir informacinį darbą:

formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

teikia metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) socialinio pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;

skleidžia ir diegia socialinio pedagoginio ugdymo naujoves mokyklų bendruomenėse;

dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, rizikos grupės mokinių ugdymo, bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

esant poreikiui, vykdo savivaldybės socialinių pedagogų metodinę ir koordinacinė veiklą;

bendradarbiauja su žiniasklaida šviečiant miesto (rajono) bendruomenę ir teikia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams (vaikams).

Atlieka bendrąsias funkcijas susijusias su Tarnybos nuostatuose numatyta veikla:

bendradarbiauja su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisija, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;

teisės aktų nustatyta tvarka tvarko savo veiklos dokumentus;

vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos veikla Tarnybos socialinio pedagogo veiklos turinio apibrėžtomis sritimis įgyvendinti.

5. BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMAS

Vaiko brandumas mokyklai matuoja vaiko pažintinius gebėjimus ir socialines emocines funkcijas bei vaiko elgesio ypatumus. 

Mokyklai ar priešmokyklinei klasei brandus yra tas vaikas, kurio savivoka, savęs vertinimas, emocijų savikontrolė, pažinimo ir kiti procesai pasiekę šešiamečiui ar septynmečiui būdingą susiformavimo lygį, o pasiekimai – mokymosi pradžiai reikalingų žinių, mokėjimų, gebėjimų apimtį bei kokybę. Brandumo tyrimas atskleidžia  stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses.

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:

tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais  jam dar nesueina 6 metai;

tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, teikia prašymą Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra, kitų specialistų pažymos. 

Brandumo mokyklai įvertinimą, remiantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ŠKS – 1-104 atlieka Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė nuo gegužės 1d. iki rugpjūčio 31 d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio  ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Būtina išankstinė registracija. tel.: 8 347 51346.          

  IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-OS) REKOMENDACIJA w

6. GABIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMAS

Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

Gabių vaikų įvertinimas atliekamas lietuvišku Berlyno intelekto struktūros testu 12,5 -16,5 metų jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB) arba Wechslerio intelekto skale vaikams (WISC-IIILT).

Vaikų gabumų ir ypatingumų gabumų atpažinimą atlieka Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

Vaiko gabumų įvertinimas gali būti atliekamas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje ar ugdymo įstaigoje.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko gabumų.

7. BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI

Remiantis teismo nutartimi bei „Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašu“, švietimo pagalbos tarnyboje vedami tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.

Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalo registruotis į kursus savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijoje per 5 dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas.

Tėvai savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai ar kitai jos nurodytai institucijai teikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutarimo nuorašą. Prašyme tėvai nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) pageidauja būti informuoti apie kursų laiką ir vietą, taip pat pažymi, ar jie yra asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353). Tėvai apie kontaktinės informacijos pasikeitimą nedelsdami turi pranešti savivaldybės administracijai. Jeigu pranešimų apie pasikeitusią kontaktinę informaciją negaunama, laikoma, kad tėvams apie kursų vietą ir laiką pranešta tinkamai jų nurodytais adresais.

Kursų trukmė – 20 valandų, vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos.

Kursai vykdomi remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patvirtinta bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa, tačiau atsižvelgiama į individualius klausytojų poreikius, norus ir galimybes.

8. KOREKCINĖ PAGALBA

Specialusis pedagogas veda korekcinius  skaitymo, rašymo, matematikos užsiėmimus mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: kalbinės, smulkiosios motorikos, tarties, foneminio suvokimo, žodyno, kalbos gramatinio taisyklingumo.

Į užsiėmimus registruotis  telefonu 5 1346.

9. NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU

Teikiama nemokama psichologinė pagalba telefonu 8 347 54479

Emocinę pagalbą teikia savanorė.

Darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00

                         V   8.00 – 15.45

10. PASKAITOS, SEMINARAI, MOKYMAI

Sritis

Programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Mokymus veda, konsultuoja

Specialieji ugdy-mo(si) poreikiai

Paskaita: “Gabių vaikų pažintinė ir socialinė raida”.

Pedagogai

Specialiojo ugdymo konsultantės: Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė, Dalia Šeliakienė.

Logopedė  metodininkė

Rima Juknevičienė

Paskaita: “Specialiųjų poreikių vaikų pažintinės ir socialinės raidos ypatumai”.

Paskaita: “Specialiųjų poreikių mokinių santykių su bendraamžiais ir suaugusiais ypatumai”.

Paskaita/seminaras: “Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų atpažinimas, ugdymas, pagalbos galimybės”:

naujausi specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys teisės aktai;

specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupės ir jų charakteristikos;

specialiųjų poreikių mokinių ugdymas atsižvelgiant į jų poreikius, ugdymo programų pritaikymas, individualizavimas.

Pedagogai, vadovai, vaiko gerovės komisijos nariai

Konsultacija: “Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų profesinis mokymas’.

Pedagogai, vadovai

Spec. ugdymo konsultantė

Dalia Šeliakienė

Psicholo-ginis švietimas

Paskaita: “Mikroklimato klasėje kūrimas”.

Pedagogai

Psichologė 

Arūnė Jakutienė

Paskaita: “Mokymosi stiliai”.

Paskaita: “Jausmai ir pykčio valdymas”.

Pedagogai, mokiniai.

Daugiau Kėdainių švieitimo pagalbos tarnybos darbuotojų siūlomų  seminarų, mokymų ir konsultacijų temų rasite svetainėje, skyriuje PASLAUGOS - MOKYMAI IR KONSULTACIJOS