Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Pagrindinis tikslas – organizuoti pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą, konsultuoti spec. ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis bei siūlyti rinktis ugdymo formas, būdus, metodus bei vietą.

Darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00

                         V   8.00 – 15.45

Telefonas: 8 347 5 13 46

Adresas: Josvainių g. 40, Kėdainiai

Teikiamos paslaugos:

 1. Psichologinė pagalba
 2. Logopedinė pagalba
 3. Specialioji pedagoginė pagalba
 4. Socialinė pedagoginė pagalba
 5. Brandumo mokyklai įvertinimas
 6. Gabių vaikų įvertinimas
 7. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
 8. Korekcinė pagalba
 9. Nemokama psichologinė pagalba telefonu
 10. Paskaitos, seminarai, mokymai

1. Psichologinė pagalba

 

Vertinimai:

 • Vaiko nuo 6 iki 16m intelektinių gebėjimų vertinimas WISC –III LT metodika,
 • Vaikų nuo 12m 6 mėn iki 16m 5 mėn specifinių intelektinių gebėjimų vertinimas BIS-HB testu,
 • Ikimokyklinukų intelekto vertinimas WPPSI – IV skale,
 • Vaikų nuo 0 iki 3 m raidos vertinimas Vaikų raidos skale.

Individualios konsultacijos moksleiviams, tėvams, pedagogams.

 

Švietėjiška veikla ugdymo įstaigose.

 

2. LOGOPEDINĖ PAGALBA

Vertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus;

Nustato kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimus;

Konsultuoja kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius,jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais, bei šių sutrikimų šalinimą.

3. SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.

Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.

4. SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

Vertina mokinių (vaikų) socialines pedagoginės problemas bei poreikius:

kartu su kitais Tarnybos specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese;

dalyvauja rekomenduojant ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai;

atlieka socialinių pedagoginių problemų prevencijos poreikio įvertinimą ugdymo įstaigose; kartu su ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas; konsultuoja mokyklos Vaiko gerovės komisijas.

Bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padeda spręsti mokinių (vaikų) socialines, pedagogines problemas:

individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

veda grupinius ir individualius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Atlieka socialinio ugdymo ir šviečiamąjį ir informacinį darbą:

formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

teikia metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) socialinio pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;

skleidžia ir diegia socialinio pedagoginio ugdymo naujoves mokyklų bendruomenėse;

dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, rizikos grupės mokinių ugdymo, bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

esant poreikiui, vykdo savivaldybės socialinių pedagogų metodinę ir koordinacinė veiklą;

bendradarbiauja su žiniasklaida šviečiant miesto (rajono) bendruomenę ir teikia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams (vaikams).

Atlieka bendrąsias funkcijas susijusias su Tarnybos nuostatuose numatyta veikla:

bendradarbiauja su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisija, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;

teisės aktų nustatyta tvarka tvarko savo veiklos dokumentus;

vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos veikla Tarnybos socialinio pedagogo veiklos turinio apibrėžtomis sritimis įgyvendinti.

5. BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMAS

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“;
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.etar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija, 2018-01-23

6. GABIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMAS

Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

Gabių vaikų įvertinimas atliekamas lietuvišku Berlyno intelekto struktūros testu 12,5 -16,5 metų jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB) arba Wechslerio intelekto skale vaikams (WISC-IIILT).

Vaikų gabumų ir ypatingumų gabumų atpažinimą atlieka Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

Vaiko gabumų įvertinimas gali būti atliekamas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje ar ugdymo įstaigoje.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko gabumų.

7. BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI

Remiantis teismo nutartimi bei „Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašu“, švietimo pagalbos tarnyboje vedami tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.

Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalo registruotis į kursus savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijoje per 5 dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas.

Tėvai savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai ar kitai jos nurodytai institucijai teikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutarimo nuorašą. Prašyme tėvai nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) pageidauja būti informuoti apie kursų laiką ir vietą, taip pat pažymi, ar jie yra asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353). Tėvai apie kontaktinės informacijos pasikeitimą nedelsdami turi pranešti savivaldybės administracijai. Jeigu pranešimų apie pasikeitusią kontaktinę informaciją negaunama, laikoma, kad tėvams apie kursų vietą ir laiką pranešta tinkamai jų nurodytais adresais.

Kursų trukmė – 20 valandų, vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos.

Kursai vykdomi remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patvirtinta bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa, tačiau atsižvelgiama į individualius klausytojų poreikius, norus ir galimybes.

8. KOREKCINĖ PAGALBA

Specialusis pedagogas veda korekcinius  skaitymo, rašymo, matematikos užsiėmimus mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: kalbinės, smulkiosios motorikos, tarties, foneminio suvokimo, žodyno, kalbos gramatinio taisyklingumo.

Į užsiėmimus registruotis  telefonu 5 1346.

9. NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU

Teikiama nemokama psichologinė pagalba telefonu 8 347 54479

Emocinę pagalbą teikia savanorė.

Darbo laikas: I – IV  8.00 – 17.00

                         V   8.00 – 15.45

10. PASKAITOS, SEMINARAI, MOKYMAI

Sritis

Programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Mokymus veda, konsultuoja

Specialieji ugdy-mo(si) poreikiai

Paskaita: “Gabių vaikų pažintinė ir socialinė raida”.

Pedagogai

Specialiojo ugdymo konsultantės: Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė, Dalia Šeliakienė.

Logopedė  metodininkė

Rima Juknevičienė

Paskaita: “Specialiųjų poreikių vaikų pažintinės ir socialinės raidos ypatumai”.

Paskaita: “Specialiųjų poreikių mokinių santykių su bendraamžiais ir suaugusiais ypatumai”.

Paskaita/seminaras: “Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų atpažinimas, ugdymas, pagalbos galimybės”:

naujausi specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys teisės aktai;

specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupės ir jų charakteristikos;

specialiųjų poreikių mokinių ugdymas atsižvelgiant į jų poreikius, ugdymo programų pritaikymas, individualizavimas.

Pedagogai, vadovai, vaiko gerovės komisijos nariai

Konsultacija: “Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų profesinis mokymas’.

Pedagogai, vadovai

Spec. ugdymo konsultantė

Dalia Šeliakienė

Psicholo-ginis švietimas

Paskaita: “Mikroklimato klasėje kūrimas”.

Pedagogai

Psichologė 

Arūnė Jakutienė

Paskaita: “Mokymosi stiliai”.

Paskaita: “Jausmai ir pykčio valdymas”.

Pedagogai, mokiniai.

Daugiau Kėdainių švieitimo pagalbos tarnybos darbuotojų siūlomų  seminarų, mokymų ir konsultacijų temų rasite svetainėje, skyriuje PASLAUGOS - MOKYMAI IR KONSULTACIJOS