Registracija specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimui

  Prašome pateikti duomenis:

  Mokinio gimimo metai:

  Pasirinkite koks vaiko vertinimas:

  Skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: registracija.kspt@gmail.com

  Švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija) pirminiam mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių  vertinimui pateikia:

  • sutikimą (6 priedas),
  • Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka,
  • mokinio rašto darbų, (nedaugiau kaip 3 informatyviausių pavyzdžių),
  • mokinio pažangumo ir/ar lankomumo dokumentus (išrašai iš dienyno, ikimokyklinio amžiaus mokinių tik lankomumo suvestinė ir pan.),
  • piešinių (nedaugiau kaip 3 informatyviausių pavyzdžių, kai mokinys mokosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo(si) programą),
  • prireikus, mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus (diagnostinio vaiko raidos vertinimo (DISC), neįgalumo lygį liudijančius, Vekslerio intelektinių gebėjimų vertinimo dokumentus, kt.),
  • klausos tyrimo dokumentus mokiniui, turinčiam klausos sutrikimą (arba kochlearinį implantą),
  • regos tyrimo dokumentus mokiniui, turinčiam regos sutrikimą (arba yra kurčneregiui).

   

  Švietimo įstaigos Komisija pakartotiniam mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių  vertinimui pateikia:

  • sutikimą (6 priedas),
  • Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka,
  • komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka,
  • mokinio pažangumo ir/ar lankomumo dokumentus (išrašai iš dienyno, ikimokyklinio amžiaus mokinių tik lankomumo suvestinė),
  • piešinių (nedaugiau kaip 3 informatyviausių pavyzdžių),
  • prireikus, mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus (diagnostinio vaiko raidos vertinimo (DISC), neįgalumo lygį liudijančius, Vekslerio intelektinių gebėjimų vertinimo dokumentus, kt.).

  Skenuotus dokumentus siųsti el. paštu registracija.kspt@gmail.com

  Parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  Skip to content